Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Condicions generals de venda i ús

La botiga online Moryarty.com, creada per l'empresa ResearchLED SL - B66483140, que és l'operadora d'aquest lloc. Qualsevol comanda d'un producte que aparegui a la botiga online del lloc web moryarty.com requereix la consulta prèvia d'aquestes condicions generals.
En conseqüència, el consumidor reconeix estar plenament informat del fet que el seu acord sobre el contingut d'aquestes condicions generals no requereix la signatura manuscrita d'aquest document, en la mesura que el client vulgui demanar en línia els productes presentats en el context de la botiga. del lloc web.

El consumidor té l'opció de guardar o editar aquestes condicions generals, especificant-se que tant l'emmagatzematge com l'edició d'aquest document són de la seva exclusiva responsabilitat. El consumidor, amb caràcter previ a la seva comanda, declara que l'adquisició d'aquests productes no està directament relacionada amb la seva activitat professional, reservant-se la seva adquisició per al seu ús personal. Per tant, com a consumidor, el client disposa de drets específics, que es posarien en qüestió en el cas que els productes o serveis adquirits en el marc del lloc web tinguessin en realitat una connexió amb la seva activitat professional.
La botiga online creada per l'empresa Bizanci SL com a part del lloc web esmenta la següent informació:

- Avís legal que permet una identificació precisa de l'empresa ResearchLED SL
- Presentació de les característiques essencials dels béns oferts
- Indicació, en euros, del preu de la mercaderia, així com, si escau, les despeses d'enviament
- Indicació de les condicions de pagament, lliurament o execució
- L'existència d'un dret de desistiment
- El període de validesa de l'oferta o preu
- Les condicions de resolució del contracte quan sigui per temps indefinit o superior a un any
- Tota aquesta informació es presenta en francès. El consumidor declara tenir la plena capacitat jurídica que li permet exercir en virtut d'aquestes condicions generals.

Article 1: Exhaustivitat
Aquestes condicions generals expressen totes les obligacions de les parts. En aquest sentit, s'entén que el consumidor accepta sense reserves totes les disposicions previstes en aquestes condicions generals. Cap condició general o específica que aparegui en els documents enviats o lliurats pel consumidor podrà incorporar-se a aquestes condicions, ja que aquests documents serien incompatibles amb aquestes condicions generals.

Article 2: Finalitat
Les presents condicions generals tenen com a finalitat definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda en línia de béns i serveis que ofereix l'empresa ResearchLED SL al consumidor.

Article 3: Documents contractuals
Aquest contracte està format pels següents documents contractuals, presentats per ordre jeràrquic decreixent: aquestes condicions generals; ordre de compra. En cas de contradicció entre les disposicions contingudes en documents de rang diferent, prevaldrà el que disposa el document de rang superior.

Article 4: Entrada en vigor - durada
Aquestes condicions generals entren en vigor el dia de la signatura del formulari de comanda. Aquestes condicions generals es conclouen durant el temps necessari per al subministrament dels béns i serveis subscrits, fins a l'expiració de les garanties degudes per l'empresa ResearchLED SL.

Article 5: Signatura electrònica
El "doble clic" del consumidor al formulari de comanda constitueix una signatura electrònica que té, entre les parts, el mateix valor que una signatura manuscrita.

Article 6: Confirmació de comanda
La informació contractual serà objecte d'una confirmació per correu electrònic com a molt tard en el moment del lliurament o, en el seu defecte, a l'adreça indicada pel consumidor en el formulari de comanda.

Article 7: Prova de l'operació
Els registres informatitzats, conservats en els sistemes informàtics de l'empresa ResearchLED SL en condicions raonables de seguretat, seran considerats com a prova de comunicacions, comandes i pagaments entre les parts. L'arxiu de les ordres de compra i les factures es realitza en un suport fiable i durador que es pot presentar com a prova.

Article 8: Informació del producte
8-a: L'empresa ResearchLED SL presenta a la seva pàgina web els productes a la venda amb les característiques necessàries que permeten el compliment de l'article L 111-1 del Codi de consum, que preveu la possibilitat que el potencial consumidor ho conegui abans de la presa definitiva de la comanda. les característiques essencials dels productes que vol comprar.
8-b: Les ofertes presentades per l'empresa ResearchLED SL. només són vàlids fins a exhaurir existències.


Article 9: Preu

Els preus estan indicats en euros i només són vàlids a la data d'enviament del formulari de comanda per part del consumidor. No tenen en compte les despeses d'enviament, facturades a més, i indicades abans de la validació de la comanda. Els preus tenen en compte l'IVA aplicable el dia de la comanda i qualsevol canvi en el tipus d'IVA aplicable es reflectirà automàticament en el preu dels productes a la botiga online. El pagament del preu total s'ha de fer en el moment de fer la comanda. En cap moment les quantitats abonades es poden considerar com a dipòsit o pagament inicial.

Article 10: Forma de pagament
Per pagar la seva comanda, el consumidor pot triar entre tots els mètodes de pagament a què es refereix el formulari de comanda. El consumidor garanteix a l'empresa ResearchLED SL que disposa de les autoritzacions necessàries per utilitzar el mètode de pagament escollit per ell, durant la validació del formulari de comanda. ResearchLED SL es reserva el dret de suspendre qualsevol gestió de comandes i qualsevol lliurament en cas de denegació de l'autorització de pagament amb targeta bancària d'organismes oficialment acreditats o en cas d'impagament. L'empresa ResearchLED SL es reserva, en particular, el dret de negar-se a fer un lliurament o a atendre una comanda d'un consumidor que no hagi pagat totalment o parcialment una comanda anterior o amb qui estigui en curs un conflicte de pagament. 'Administració.

Article 11: Disponibilitat del producte
La comanda s'executarà com a màxim dins dels 3 dies següents a l'endemà d'aquell en què el consumidor hagi realitzat la seva comanda. En cas de no disponibilitat del producte demanat, el consumidor serà informat el més aviat possible i tindrà la possibilitat d'anul·lar la seva comanda. Aleshores, el consumidor tindrà l'opció de sol·licitar el reemborsament de les sumes pagades com a màxim de 30 dies des del seu pagament, o bé el canvi del producte.

Article 12: Termini de lliurament
Els productes es lliuren a l'adreça indicada pel consumidor al formulari de comanda i només a França continental. El consumidor està obligat a comprovar l'estat de l'embalatge de la mercaderia en el moment del lliurament i a comunicar els danys causats al transportista a l'albarà, així com a ResearchLED SL, en el termini d'una setmana. El consumidor pot, a petició seva, obtenir l'enviament d'una factura a l'adreça de facturació i no a l'adreça de lliurament validant l'opció prevista a aquest efecte al formulari de comanda. Pel que fa a l'enviament, treballem principalment amb Colissimo Monitoring. Tan bon punt l'enviem, rebràs immediatament un correu electrònic informant-te.

Article 13: Problemes de lliurament per part del transportista
Qualsevol anomalia relativa al lliurament (danys, falta de producte a l'albarà, paquet danyat, productes trencats, etc.) s'ha d'indicar a l'albarà en forma de "reserves manuscrites", acompanyada de la signatura del client. Al mateix temps, el consumidor haurà de confirmar aquesta anomalia enviant al transportista, dins dels dos (2) dies hàbils següents a la data de lliurament, una carta certificada amb acu de recepció en la qual s'indiqui les esmentades reclamacions. El consumidor ha d'enviar una còpia d'aquesta carta per fax o per correu simple:

Atenció al client: postvenda,
Moryarty - Atenció al client
Pujades 140
08005 - Barcelona


Article 14: Errors de lliurament
14-a: El consumidor haurà de formular amb ResearchLED SL el mateix dia del lliurament o, com a molt tard, el primer dia hàbil següent al lliurament, qualsevol reclamació d'error de lliurament i/o no conformitat dels productes en espècie o qualitat respecte al indicacions al formulari de comanda. Qualsevol reclamació formulada fora d'aquest termini serà desestimada.
14-b: La formulació d'aquesta reclamació davant l'empresa ResearchLED SL es pot fer:
- connectant-se al nostre lloc a l'apartat "seguiu la vostra comanda" "on, després d'introduir el vostre número de client, podeu fer-nos la vostra pregunta a través del menú de contacte, especificant la referència de la comanda.
14-c: Qualsevol reclamació no formulada en les normes anteriorment definides i dins dels terminis no es podrà tenir en compte i eximirà l'empresa ResearchLED SL de qualsevol responsabilitat envers el consumidor.
14-d: un cop rebuda la reclamació, ResearchLED SL assignarà un número de canvi del producte o productes en qüestió i ho comunicarà per correu electrònic, fax o telèfon al consumidor. L'intercanvi d'un producte només es pot fer després de l'atribució al consumidor d'un número d'intercanvi segons el procediment que s'ha presentat anteriorment.
14-e: En cas d'error de lliurament o canvi, qualsevol producte a canviar o reemborsar s'ha de retornar a ResearchLED SL en el seu conjunt i en el seu embalatge original, per Colissimo Recommended, a l'adreça següent:

ResearchLED SL
Pujades 140
08005
Barcelona
Espanya

Per ser acceptada, qualsevol devolució s'ha de comunicar prèviament al Servei d'Atenció al Client de ResearchLED SL.
Les despeses d'enviament són a càrrec de ResearchLED SL excepte en el cas que el producte retornat no es correspongui amb la declaració original feta pel consumidor en el resguard de devolució.

Article 15: Garantia del producte

D'acord amb l'article 4 del Decret núm. 78-464, de 24 de març de 1978, les disposicions d'aquest no poden privar el consumidor de la garantia legal que obliga el venedor professional a garantir-lo contra totes les conseqüències dels vicios ocults de l'objecte venut. . S'informa expressament al consumidor que l'empresa ResearchLED SL no és la productora dels productes presentats al lloc web, en el sentit de la Llei n° 98-389 de 19 de maig de 1998 i relativa a la responsabilitat per productes defectuosos. . En conseqüència, en cas de dany causat a una persona o a un bé per un defecte del producte, únicament la responsabilitat del productor d'aquest pot ser reclamada pel consumidor, a partir de la informació que figura a l'embalatge del producte. producte esmentat. Les condicions i la durada de la garantia del productor s'indiquen a les fitxes del producte. Tenint en compte la freqüència de renovació dels components dels productes tècnics, Bizanci SL podrà, a petició, informar al consumidor de la disponibilitat de recanvis dels productes oferts i de les modalitats per a la seva possible obtenció.


Article 16: Dret de desistiment
El consumidor disposa d'un termini de 10 dies hàbils per retornar, al seu càrrec, els productes que no li convinguin. Aquest termini comença a comptar des del dia del pagament de la comanda del consumidor. Si aquest termini venç en dissabte, diumenge o festiu, es prorroga fins al següent dia hàbil. Qualsevol devolució s'ha de comunicar prèviament al Servei d'Atenció al Client de ResearchLED SL:

- per correu electrònic a [email protected]

El producte ha de ser retornat per Colissimo Recomanat a:

ResearchLED SL
Pujades 140
08005
Barcelona
Espanya

Els productes no han d'haver estat desprecintats, perquè el consumidor pugui beneficiar-se del dret de desistiment.

Només s'acceptaran els productes retornats sencers, en el seu embalatge original, complets i intactes, i en perfecte estat per a la seva revenda. Qualsevol producte que s'hagi fet malbé, o l'embalatge original del qual s'hagi fet malbé, no serà reemborsat ni canviat.
Aquest dret de desistiment s'exerceix sense penalització, amb l'excepció de les despeses d'enviament i devolució i qualsevol cost associat al mitjà de pagament escollit pel client. El cost d'enviament a càrrec del client en cas de devolució, serà el cost d'enviament real en comptes de la tarifa plana aplicada durant la comanda.

Com que les impressions són productes sota demanda, es pot cobrar un càrrec del 25% del total de la comanda en cas de devolució.

En cas d'exercici del dret de desistiment, el consumidor té l'opció de sol·licitar o bé el reemborsament de les sumes pagades (menys les despeses d'enviament i devolució, així com les despeses relacionades amb el mitjà de pagament escollit pel client. client), o l'intercanvi del producte. En el cas d'un canvi, la reenviament anirà a càrrec del consumidor.

En cas d'exercici del dret de desistiment, ResearchLED SL farà tots els esforços per reemborsar al consumidor en un termini de 15 dies. No obstant això, atesa la naturalesa tècnica dels productes venuts, aquest termini es pot ampliar fins a 30 dies, especialment quan el producte necessiti un control tècnic (vegeu productes que s'han de provar prèviament).
Aleshores, el consumidor serà reemborsat mitjançant l'abonament del seu compte bancari (transacció segura) en cas de pagament amb targeta bancària, o en el compte vinculat a un altre mitjà de pagament.

Article 17: Drets d'ús
El dret a utilitzar el programari de ResearchLED SL, així com els distribuïts per aquesta, es concedeix al consumidor amb caràcter no exclusiu, personal i intransferible, d'acord amb el Codi de Propietat Intel·lectual. No obstant això, d'acord amb l'article L122-6-1 d'aquest Codi, el consumidor té un dret de reproducció exclusivament per a l'establiment d'una còpia de seguretat, quan sigui necessari per preservar l'ús del programari. En qualsevol cas, l'autor del programari conserva un dret de propietat sobre la seva obra, que el consumidor es compromet a respectar.

Article 18: Força major
Cap de les parts haurà incomplert les seves obligacions contractuals, en la mesura que la seva execució es veurà retardada, dificultada o impedida per un cas fortuït o de força major. Es considerarà cas fortuït o força major els fets o circumstàncies irresistibles, aliens a les parts, imprevisibles, inevitables, independents de la voluntat de les parts i que no puguin ser impedits per aquestes, malgrat tots els esforços raonablement possibles. La part afectada per aquestes circumstàncies ho comunicarà a l'altra en el termini de deu dies hàbils des de la data en què en tingui coneixement. Aleshores, les dues parts es posaran en contacte mútuament, en el termini d'un mes, llevat que això sigui impossible per causa de força major, per examinar l'impacte de l'esdeveniment i acordar les condicions en què es continuarà l'execució del contracte. Si el cas de força major dura més de tres mesos, les presents condicions generals podran ser denunciades pel perjudicat. De manera expressa, es consideren cas de força major o fortuïts, a més dels que habitualment conserva la jurisprudència dels jutjats i tribunals francesos: el bloqueig de mitjans de transport o subministraments, terratrèmols, incendis, tempestes, inundacions, llamps; l'aturada de xarxes de telecomunicacions o dificultats específiques de les xarxes de telecomunicacions externes als clients.

Article 19: Convalidació no parcial
Si una o més estipulacions d'aquestes condicions generals es consideren invàlides o es declaren com a tals en aplicació d'una llei, un reglament o després d'una resolució ferma d'un tribunal competent, les altres estipulacions conservaran tota la seva vigència. i el seu abast.

Article 20: Cap renúncia

El fet que una de les parts no invoqui l'incompliment per part de l'altra de qualsevol de les obligacions a què es refereixen aquestes condicions generals no es pot interpretar per al futur com una renúncia a l'obligació. en qüestió.

Article 21: Títol
En cas de dificultat d'interpretació entre algun dels títols que apareixen a l'encapçalament de les clàusules, i qualsevol de les clàusules, els títols seran declarats inexistents.


Article 22: llei aplicable

Aquestes condicions generals estan subjectes a la llei francesa. És el cas de les normes substantives com de les normes formals. En cas de conflicte o reclamació, el consumidor es posarà en contacte prèviament amb l'empresa Bizanci SL per obtenir una solució amistosa. En un segon pas i en cas de recurs, el consumidor pot presentar una reclamació davant ResearchLED SL, a través del seu quadre de diàleg dedicat.

Article 23: Tractament de dades i llibertats

La informació sol·licitada al consumidor és necessària per a la tramitació de la seva comanda i podrà ser comunicada als socis contractuals de l'empresa ResearchLED SL implicats en l'execució d'aquesta comanda. El consumidor pot dirigir-se per escrit a l'empresa ResearchLED SL les dades de contacte de la qual es troben a la carta de confidencialitat que figura en el marc del lloc web, per oposar-se a aquesta comunicació, o bé exercir els seus drets d'accés, rectificació a l'" pel que fa a la informació que el concerneix i figurant als fitxers de ResearchLED SL, en les condicions previstes per la llei de 6 de gener de 1978.